กรุณากรอกเลขบัตรประชาชน แล้วคลิกที่แว่นขยาย
1. ประเภทบัตร

ชื่อ - นามสุกล ปัจจุบัน
ชื่อ - นามสุกล เดิม
2. เพศ
3. วัน เดือน ปี เกิด
อายุ ปี
4. ศาสนา *
5. สัญชาติ *
6. ที่อยู่ติดต่อได้
เลขที่/หน่วยงาน ถนน ประเทศ
จังหวัด เขต/อำเภอ แขวง/ตำบล
รหัสไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร
7. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
เลขที่/หน่วยงาน ถนน ประเทศ
จังหวัด เขต/อำเภอ แขวง/ตำบล
รหัสไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร

E-Mail
รหัสผ่านเข้าระบบ e service
ยืนยันรหัสผ่านเข้าระบบ e service
กรอกอักษรตามที่ท่านเห็น

{{validate_msg}}
ยกเลิก
หลังจากที่ท่านได้เพิ่ม/แก้ไขข้อมูลการศึกษาหรือประวัติการทำงานแล้ว กรุณากดปุ่มบันทึกที่หน้าข้อมูลบุคคลอีกครั้งเพื่อทำการอัพเดทข้อมูลเข้าสู่ระบบ
วุฒิการศึกษา สาขาวิชา ปีที่สำเร็จ สถานศึกษา
{{get_education_level_name(c.ED_LEVEL_ID)}} {{c.ED_MAJOR}} {{c.ED_GRAD_YEAR}} {{c.ED_INSTITUTE}}
เพิ่ม/แก้ไข ข้อมูลการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
สถานศึกษา
จังหวัด
ปีที่สำเร็จการศึกษา
ยกเลิก
หลังจากที่ท่านได้เพิ่ม/แก้ไขข้อมูลการศึกษาหรือประวัติการทำงานแล้ว กรุณากดปุ่มบันทึกที่หน้าข้อมูลบุคคลอีกครั้งเพื่อทำการอัพเดทข้อมูลเข้าสู่ระบบ
ลำดับ ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน
{{c.SEQ}} {{get_position_emp(c)}} {{c.WORK_PLACE}}
เพิ่ม/แก้ไข ข้อมูลการทำงาน
บาท
ปี
{{validate_msg}}
ยกเลิก

การลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ กลับไปยังหน้า หลักสูตรฝึกอบรม คลิก