• 1ข้อมูลพื้นฐาน
  • 2เจ้าของกิจการ/หุ้นส่วน/ผู้มีอำนาจ
  • 3สาขา
  • 5เอกสารแนบ
  • 6เสร็จสิ้น

เลขที่บัญชีนายจ้างว่าด้วยกฏหมายประกันสังคม* ใช้เลข 10 หลัก
เลขทะเบียนนิติบุคคล/เลขทะเบียนพาณิชย์* ใช้เลข 13 หลัก
หน่วยงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในพื้นที่ที่สำนักงานใหญ่ของสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ * *
ชื่อสถานประกอบกิจการ
/ชื่อผู้ประกอบกิจการ *
ที่อยู่

เลขที่ หมู่ที่ ตรอก/ซอย ถนน

จังหวัด*
อำเภอ/เขต*
ตำบล/แขวง*
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์
ประเภทอุตสาหกรรม หมวดย่อย (สำหรับ 2 หลัก)
กรุณาอ่านก่อนเลือกประเภท
คลิกค้นหาประเภทอุตสาหกรรมที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ
ประเภทอุตสาหกรรม กิจกรรม (สำหรับ 5 หลัก)
ประเภทสถานประกอบกิจการ
ประกอบกิจการประเภท
มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป เมื่อวันที่
กรอกอักษรตามที่ท่านเห็น

ขั้นตอนถัดไป