• 1ข้อมูลพื้นฐาน
  • 2เจ้าของกิจการ/หุ้นส่วน/ผู้มีอำนาจ
  • 3สาขา
  • 5เอกสารแนบ
  • 6เสร็จสิ้น

เลขที่บัญชีผู้ประกอบกิจการ* ใช้เลข 10 หลัก (เลขที่บัญชีนายจ้างของประกันสังคม)
หน่วยงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ สปก. ไปยื่นรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย *
กรณีที่ สปก. มีการยื่นรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายฯ กับหน่วยงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานหลายแห่ง ให้เลือกหน่วยงานที่มีสำนักงานใหญ่ของ สปก. ตั้งอยู่
ชื่อสถานประกอบกิจการ
/ชื่อผู้ประกอบกิจการ *
ที่อยู่

เลขที่ หมู่ที่ ตรอก/ซอย ถนน

จังหวัด*
อำเภอ/เขต*
ตำบล/แขวง*
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์
ประเภทอุตสาหกรรม หมวดย่อย (สำหรับ 2 หลัก)
กรุณาอ่านก่อนเลือกประเภท
คลิกค้นหาประเภทอุตสาหกรรมที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ
ประเภทอุตสาหกรรม กิจกรรม (สำหรับ 5 หลัก)
ประเภทสถานประกอบกิจการ
ประกอบกิจการประเภท
มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป เมื่อวันที่
กรอกอักษรตามที่ท่านเห็น

ขั้นตอนถัดไป