เลขทะเบียนสถานประกอบกิจการ
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน

ประกาศ!!! ขอให้สถานประกอบกิจการที่เคยได้รับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ดำเนินการยืนยันตัวตนและลงนามยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ระบบ PRB e-Service ให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 กรณีผู้ประกอบกิจการต้องการยื่นแบบแสดงการส่งเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (สท. 2) ผ่านระบบ PRB e-Service ต้องยืนยันตัวตนและลงนามยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการระบบ PRB e-Service ก่อนเท่านั้น จึงจะสามารถยื่นแบบแสดงการส่งเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (สท. 2) ผ่านระบบได้

อ่านรายละเอียด คลิก     Download แบบฟอร์ม คลิกแจ้งเตือน!!!

หากไฟล์แบบฟอร์มรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรม (ไฟล์ Generic8.xls) ไม่สามารถเปิดใช้งานได้โดยมีการแจ้งเตือนดังรูป คลิก
ขอให้ท่านดำเนินการโดย 1.คลิกขวาที่ไฟล์แล้วเลือก Properties 2.ติ๊กที่ช่อง unblock 3. คลิกที่ ok ทั้งนี้สามารถดูคลิปวีดีโอประกอบ ที่นี่ คลิก


1. กรณีผู้ประกอบกิจการยังไม่ได้สมัครเข้าใช้บริการระบบ

1.1 ตรวจสอบข้อมูลผู้ประกอบกิจการในระบบจากฐานข้อมูล คลิก หากมีชื่อสถานประกอบกิจการ อยู่ในฐานข้อมูลให้ติดต่อหน่วยงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่สำนักงานใหญ่ขึ้นทะเบียนสถานประกอบกิจการเพื่อสอบถามขั้นตอนการเข้าใช้ระบบ PRB e-Service หรือกรณีลืมรหัสผ่านอ่านรายละเอียดตามข้อ 2.1

1.2 หากไม่มีชื่อสถานประกอบกิจการอยู่ในฐานข้อมูลให้ทำการสมัครเข้าใช้งานผ่านระบบ PRB e-Service


2.กรณีสถานประกอบกิจการลืมรหัสผ่าน หรือต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ อ่านรายละเอียดขั้นตอน การดำเนินการ ดังนี้

2.1 กรณี ผู้ประกอบกิจการลืมรหัสผ่านเข้าระบบ PRB e-Service อ่านรายละเอียด คลิก

2.2 กรณี ผู้ประกอบกิจการต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านเข้าระบบ PRB e-Service ใหม่ อ่านรายละเอียด คลิก


3. ประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

3.1 แบบฟอร์มรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรม (ไฟล์ Generic8.xls)คลิก

3.2 แบบติดตามผลสัมฤทธิ์ในการฝึกอบรม คลิก

3.3 แบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน(สท.2) ประจำปี พ.ศ.2563 คลิก

3.4 แบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน(สท.2) ประจำปี พ.ศ.2564 .pdf .doc

3.5 แบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน(สท.2) ประจำปี พ.ศ.2565 .pdf .doc คลิก